Wettelijke vermeldingen

Door deze site te bezoeken, erkent u dat u kennis hebt genomen van de wettelijke mededelingen die op deze pagina zijn vermeld, en gaat u ermee akkoord.

Deze website is de website van het Be Goldproject

De maatschappelijke zetel van Be Gold

Be Gold

Avenue de Bouchout, 9 1020 Bruxelles

Tél : +32 (0)2 474.51.75

E-mail : info@be-gold.be

Algemene Voorwaarden Be Gold

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die Be Gold (met maatschappelijke zetel te Boechoutlaan 9, 1020 Brussel,) via haar website die toegankelijk is via www.begold.be (hierna: “de Website”) ter beschikking stelt. Zij houden in het bijzonder de rechten en verplichtingen van Be Golden de rechtmatige gebruikers in aangaande de informatie en diensten die door Be Gold rechtstreeks of onrechtstreeks via de Website wordt aangeboden en/of verwerkt.

Ieder gebruik van deze Website, geheel of gedeeltelijk, door een (rechtmatig) gebruiker (“Gebruiker”) is aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen.

2. Voorwerp en Doelstelling

De algemene doelstelling van de Website is het verstrekken van algemene en specifieke informatie omtrent de activiteiten en de organisatie van Be Gold, daarin begrepen nieuwsfeiten, evenementen en projecten die door deze laatste (mede) worden georganiseerd of waarbij het betrokken is.

Via de Website verwerkt en verstrekt Be Gold tevens informatie die betrekking heeft op zijn Bronnen en welke informatie hetzij Be Gold zelf heeft vergaard in het kader van zijn activiteiten, hetzij door zijn Bronnen rechtstreeks aan Be Gold of onrechtstreeks via publieke kanalen, zoals sociale media, ter beschikking werd gesteld.

Onder “Bronnen” wordt verstaan: alle natuurlijke personen die deel uitmaken van het Be Goldproject of die rechtstreeks of onrechtstreeks officiële of niet-officiële taken uitvoeren in het kader van de voorbereiding van jonge topsporttalenten, evenals sportbonden, liga’s, institutionele partners van Be Gold en de door het IOC erkende nationale en internationale sportorganisaties.

3. Inhoud van de Website en aansprakelijkheid

Be Gold besteedt uiterste zorg aan de realisatie en het updaten van de Website, evenals aan de redactie, de moderatie en de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel Be Gold alles in het werk stelt opdat de inhoud van deze Website zo uitvoerig, accuraat en actueel mogelijk zou zijn, kan Be Gold niet garanderen dat deze informatie te allen tijde aan al deze criteria zal beantwoorden.

Bovendien wordt via de Website, en meer bepaald onder meer op al dan niet gepersonaliseerde pagina’s van zijn Bronnen, informatie ter beschikking gesteld die door de Bronnen zelf, rechtstreeks of onrechtstreeks, publiek werd meegedeeld met behulp van sociale media zoals publieke pagina’s op Facebook, Instagram, Twitter, en andere kanalen via dewelke Bronnen publiek gegevens meedelen, waarover Be Gold geen controle heeft (“Sociale Media”).

4. Registratie

Bepaalde diensten en informatie die via de Website ter beschikking worden gesteld zijn mogelijkerwijze enkel toegankelijk na aanmelding als Gebruiker. In het kader van dergelijke aanmelding vraagt Be Gold bepaalde persoonsgegevens op, zoals naam, adres, e-mailadres, alsook andere contactgegevens.

Om te (blijven) genieten van deze aan geregistreerde Gebruikers voorbehouden informatie en diensten, dient de geregistreerde Gebruiker zijn of haar contactgegevens te allen tijde actueel te houden via de Website. Be Gold behoudt zich het recht voor om, wanneer het redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is, de registratie te schorsen of te weigeren, en/of de Gebruiker de toegang tot bepaalde informatie te ontzeggen.

5. Bescherming persoonlijke levenssfeer

Be Gold hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonlijke gegevens die van Gebruikers en Bronnen wordt verwerkt en weergegeven via de Website. Be Gold verbindt zich ertoe om deze persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zoals gewijzigd) (hierna: de “Wet”) en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Be Gold verwerkt met behulp van de Website een aantal gegevens van gebruikers van zijn Website. Bepaalde informatie die door Be Gold wordt verwerkt is anoniem, zoals (maar niet beperkt tot) het IP-adres van de bezoekers, de datum en de duur van de verbinding, het aantal bekeken pagina’s en de aard van deze pagina’s, het aantal bezoeken, enz.

Deze anonieme informatie wordt door Be Gold alleen gebruikt voor statistische doeleinden, en is in de eerste plaats enkel dienstig om de inhoud en het functioneren van deze Website voortdurend te kunnen verbeteren.

Om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde informatie of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten is het mogelijk dat de Gebruiker wordt gevraagd bepaalde persoonlijke informatie aan Be Gold ter beschikking te stellen, zoals (maar niet beperkt tot) zijn naam en e-mailadres.

Be Gold garandeert dat deze informatie slechts wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze aan Be Gold werden medegedeeld (verzending van nieuwsbrieven, deelname aan een wedstrijd ...). Meer bepaald zal deze informatie niet geheel of gedeeltelijk aan derden worden medegedeeld, noch zal worden afgestaan, verkocht of op een andere manier verspreid, tenzij hiervoor uw voorafgaande (schriftelijke) toestemming te hebben verkregen.

Daarnaast verwerkt Be Gold bepaalde publieke gegevens van Bronnen die publiek op Sociale Media worden weergegeven, en welke door de respectieve Bronnen niet rechtstreeks kunnen worden aangepast of verwijderd, tenzij door gebruik te maken van de systemen en kanalen die door deze Sociale Media aan hun respectieve gebruiker(s) ter beschikking worden gesteld. Indien bepaalde gegevens of informatie die door een Bron of Gebruiker aan Be Gold wordt verstrekt, betrekking hebben op één of meerdere derden, verklaart de Bron of Gebruiker uitdrukkelijk tegenover Be Gold dat hij of zij de nodige toestemmingen van de betrokkene heeft verkregen met het oog op de verwerking van diens persoonsgegevens door Be Gold die via Sociale Media of andere kanalen ter beschikking worden gesteld.

Zoals de Wet toestaat, kan iedere Bron of Gebruiker op ieder ogenblik en op eenvoudig verzoek toegang hebben tot de op de Gebruiker betrekking hebbende gegevens die op de site van Be Gold worden bewaard of weergegeven, om deze te raadplegen, aan te passen en/of te updaten. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@be-gold.be.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door het Be Goldproject (met maatschappelijke zetel te Boechoutlaan 9, 1020 Brussel).

Voor meer informatie hierover, lees onze privacyverklaring

6. Intellectuele Eigendomsrechten

De Gebruiker erkent dat Be Gold de enige houder en rechthebbende is van alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder van de auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de Website als zodanig. Bepaalde informatie die via de Website aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld kunnen werken omvatten waarop rechten van derden rusten, en meer in het bijzonder auteursrechten, rechten met betrekking tot computerprogramma’s en databanken, portretrechten, merkenrechten, e.d.m.

De Gebruiker verklaart en waarborgt dat hij of zij de informatie en/of de Website noch geheel noch gedeeltelijk zelf voor commerciële of andere doeleinden zal kopiëren, aanpassen, vertalen, ter beschikking stellen van het publiek, distribueren, uitlenen, of verhuren zonder daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen te hebben van Be Gold, welke toestemming aan voorwaarden onderworpen kan zijn.

Indien een Gebruiker die rechthebbende is van enig werk dat op de Website ter beschikking wordt gesteld, zich tegen dergelijk gebruik wenst te verzetten, mag hij of zij kosteloos aan Be Gold het verzoek richten om dit werk of deze werken onbeschikbaar te maken. Dergelijk verzoek dient per e-mail te worden gericht aan info@be-gold.be.

Be Gold zal na ontvangst van dergelijk verzoek binnen een redelijke termijn dergelijk verzoek onderzoeken, de door Be Gold gepast geachte actie ondernemen, en de Gebruiker hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

7. Aard van de verbintenissen

De aard van de verbintenissen die betrekking hebben op de diensten die door Be Gold aan de Gebruiker worden geleverd, betreffen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het aanleveren van informatie via de Website zal Be Gold steeds de gangbare professionele standaarden hanteren.

8. Garanties en waarborgen

De Gebruiker verklaart en erkent dat de raadpleging van de informatie, het gebruik van de Website en de diensten die via de Website door Be Gold worden geleverd op diens eigen verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Be Gold geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op zijn Website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde of via andere kanalen, zoals Sociale Media, verkregen informatie. Be Gold kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de Gebruiker zou lijden naar aanleiding van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt, noch voor het feit dat de Gebruiker heeft vertrouwd op de informatie die op de Website wordt weergegeven. Be Gold behoudt zich tevens te allen tijde het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de inhoud van zijn diensten, de door Be Gold verstrekte informatie en/of de Website op eender welke wijze aan te passen of te verbeteren.

9. Toepasselijk recht; rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van kracht. In geval van geschil tussen partijen die betrekking heeft op de informatie die door Be Gold via de Website ter beschikking wordt gesteld, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om van dergelijk geschil kennis te nemen, waarbij evenwel partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.