Privayverklaring

1. Algemeen:

Be Gold en zijn institutionele partners (ADEPS, Sport Vlaanderen, BOIC, Ostbelgien, Nationale Loterij) hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Be Gold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke:

Als Be Gold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Be Gold

Zetel: Boechoutlaan 9, 1020 Brussel

Emailadres: info@be-gold.be

Verantwoordelijke van persoonsgegevens: Didier Haller – d.haller@be-gold.be

 

3. Tot wie is ons beleid met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens gericht?

Dit beleid is van toepassing op al onze leden, partners, fans, personeelsleden, evenals op personen waarmee we in contact zijn of die geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten.

 

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Be Gold verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

a) Met uw toestemming (artikel 6a GDPR)

 • Wanneer u ons vragen stelt via onze website;
 • Voor de verzending van nieuwsbrieven waarop u bent ingeschreven of om uw deelname aan onze wedstrijden te behandelen;
 • De persoonlijke gegevens van de atleten van het Be Gold project;
 • Gegevens over de deelname aan wedstrijden van Be Gold-atleten.

U mag uw toestemming op elk moment intrekken (zie hieronder “Uw rechten omtrent uw gegevens – klachten”)

b) Uitvoering overeenkomst (artikel 6b GDPR)

 • Voor de opvolging en de behandeling van uw statuut als lid;
 • Voor de opvolging en de behandeling van onze contractuele relaties met onze institutionele partners (ADEPS, Sport Vlaanderen, BOIC, Ostbelgien, Nationale Loterij) ;
 • Voor het algemeen beheer en de bescherming van onze rechten in het algemeen;
 • Voor het beheer van HR van het BOIC.

c) Wettelijke verplichting (artikel 6c GDPR)

Wij zijn eveneens onderworpen aan boekhoudkundige verplichtingen die ons opleggen bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan institutionele partners (ADEPS, Sport Vlaanderen, BOIC, Ostbelgien, Nationale Loterij).

d) Gerechtvaardigd belang (artikel 6f GDPR)

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van het Be Gold project: o.a. uitnodigingen voor evenementen die rechtstreeks georganiseerd worden voor Be Gold atleten of door een van de institutionele partners (ADEPS, Sport Vlaanderen, COIB, Ostbelgien, Nationale Loterij);

 

5. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de doelstellingen beschreven in artikel 4:

a)Algemene persoonsgegevens:

Fysieke personen:

 • Identificatiegegevens en persoonlijke eigenschappen: naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, geboorteplaats, adres, leveringsadres, telefoonnummer (vast/mobiel), emailadres.
 • Fysieke gegevens (Be Goldatleten): lengte en gewicht;
 • Foto’s.

b) Informatie met betrekking tot cookies en gelijkaardige technieken:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie registreren op basis van de cookies die wij plaatsen

 

6. Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, clouds, …);
 • het verzorgen van relevante informatie aan institutionele partners (ADEPS, Sport Vlaanderen, COIB, Ostbelgien, Nationale Loterij);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten ten einde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

7. Minderjarigen:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

8. Bewaartermijn:

Be Gold bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

9. Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Be Gold van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

10. Uw rechten omtrent uw gegevens:

Volgens de privacywetgeving, hebt u recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via de bovenvermelde coördinaten (zie punt 2) kan u ons hiervoor contacteren.

U hebt eveneens het recht om te vragen ‘te worden vergeten’ in zaken opgesomd door de wet.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Recht van verzet: Op elk moment en zonder rechtvaardiging, heeft u het recht om in te gaan tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden op uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om in te gaan tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van directe marketing.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U dient ons een geschreven aanvraag te bezorgen, samen met een bewijs van uw identiteit via de bovenvermelde coördinaten (zie punt 2).

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. contact@apd-gba.be  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging privacyverklaring:

Be Gold kan de privacyverklaring steeds wijzigen.